فرماندار ورامین:رفع مشکل صنعتگران باعث رونق اقتصاد منطقه می شود