هواشناسی: باد شدید وگردوخاک درتهران و ۵ استان کشور