فرونشست دشتهای کشور پنج برابر بیشتر از شرایط بحرانی است