احسان حدادی: بزرگترین کابوس یک ورزشکار، فراموش شدن است