تجمع بزرگ اعتراضی جامعه پزشکی به جنایات عربستان در یمن