پیشگیری و آگاه سازی مهمترین راه مقابله با «ازدواج سفید»