کمیته های حل اختلاف داخلی برای کاهش حجم دعاوی راه اندازی شد