دومین روز رقابت های رفتینگ در زاینده رود پیگیری شد