ديدار مسئولان سازمان اسنادو کتابخانه ملی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت