آیا مصوبات سفر دولت به فارس با عدالت و اعتدال همخوانی دارد؟