گزینه‌های مختلف اجرای تبصره مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها در هیات دولت بررسی شد