اجرای بیش از 1500 برنامه فرهنگی در سالروز آزادسازی خرمشهر