پورحیدری: قلعه نویی تصمیم بگیرد نباشد ،برایش جانشین هست/ خودم مربیگری را بوسیدم و گذاشتم کنار