راهنمایان گردشگری در کرمان امداد و نجات را آموزش می بینند