نوری: در دربی فی البداهه خوشحالی می کنم / شاید سپاهان قهرمان شود