پیشروی‌ اندروید One همچنان ادامه دارد، ترکیه مقصد بعدی!