سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در کراچی را محکوم کرد