دوسالانه خوشنویسی با پشتوانه پژوهشی در قزوین برگزار شود