تلاش پادشاه عربستان برای بهبود وجهه خود در یمن با پول