ضرورت مبارزه با وارد کنندگان کالاهای مشابه داخلی/ تخریب چهره سپاه از اهداف استکبار جهانی است