20 میلیارد ریال برای توسعه فعالیت های قرآنی در مازندران اختصاص یافت