استفاده از مکان های تخصصی ورزش برای فدراسیون ها رایگان شد