همه مسلمانان معتدل دنيا به اعدام شيخ نمر اعتراض دارند