چرخيدن 1000 سانتريفيوژ بيشتر يا کمتر سرنوشت کشور را رقم نمي زند