ایثار و از خودگذشتی سرلوحه رفتاری ماموران نیروی انتظامی است