همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و دانشگاه کاشان