با دستور وزیر ورزش استفاده از مکان های تخصصی برای فدراسیون‌ها رایگان شد