توانمندسازی بانوان فلسفه ایجاد کانون بانوان بازرگان ایران است