دبيرکل ناتو: افغانستان در مرحله بسيار خطرناکی به سر ...