اقتصاد علوی یعنی مصرف حداقلی و تولید حداکثری/ آموزش بدون عملگرایی آفت اقتصاد است