با دستور وزیر گودرزی استفاده از مکان‌های تخصصی برای فدراسیون‌ها رایگان شد