جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجوبان خارجی در قزوین برگزار می شود