کشورهای جنوب خلیج فارس به دنبال دریافت سریعتر سلاح آمریکایی