رسانه ها می توانند در حوزه های مختلف به کمک دستگاه ها بیایند