با دستور وزير ورزش و جوانان، استفاده از مکان هاي تخصصي براي فدراسيون ها رايگان شد