طلاب قزوین در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر تجمع کردند