بیکاری یک میلیون و 83 هزارنفر در انگلیس به رغم کاهش ...