روحانیت باید در عرصه‌های نرم افزاری و تولید محتوا وارد عرصه شود