پارک‌های علم و فناوری فعالیت‌های بین‌المللی خود را توسعه دهند