نشست خبری در بيمارستان آتيه با حضور رضا ايرانمنش / عکس: بهاره سیدی