پلیس افغانستان از قاچاق یک محموله مواد مخدر به ایران جلوگیری کرد