اقتضا می‌کند در راه نابودی آل‌سعود شهید نیز تقدیم شود/عربستان دست‌نشانده انگلیس و مزدور آمریکاست