خاطره جالب رضا شاهرودی از دربی/ 4 تا استقلالی را دریبل کردم،توپ را دادم به بزیک زد توی گل