عربستان مدعی شد: اصابت ۲ راکت به مناطق مرزی جازان و نجران