معاون سياسي و امنيتي فرماندار مشهد از ممنوعيت عرضه قليان در مشهد خبر داد