۸۰ درصد واحدهای تولیدی زنجان مشکل سرمایه در گردش دارند