قهرمان‌جهان مقابل مسعود زانو زد /قطعی‌شدن مدال برنز حجی‌زواره