آمریکا در آب‌های دریای چین جنوبی هواپیما و ناو تجسسی مستقر می‌کند