آجیلی: آمریکا متعهد نشود، تعهدات هسته ای را نمی پذیریم