تسهیلات بانکی به سوی تولید گسیل شود/ نظارت دولت بر بانک‌ها افزایش یابد